Резервирай
Общи условия контактна форма

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Еврогрейд БГ EООД признава и спазва установените политики и общи условия за защита на личните данни.

Използвайки интернет страниците- http://www.arapya-resort.com/ и http://eghotels.bg/ и https://eurogradebg.com/, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

 

Информация за Администратор на лични данни

Еврогрейд БГ EООД (наричано по-горе Администратор, Еврогрейд, Ние, Нас, Дружеството) е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131220682, със седалище и адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет. 3, телефон за контакти: +359 886 050 318 и имейл: office@eurogradebg.com

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Име: Георги Данчев

Контакти:

Адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет.3

Телефон: +359 898 621 679;

имейл: georgidanchev@gmail.com

 

Контактна информация за Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Сайт: www.cpdp.bg

 

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с тази Политика за поверителност, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да я променим в даден момент.

 

 1. Обхват

Защитата на Вашите лични данни е с висок приоритет за Еврогрейд. Настоящата Политика за поверителност разкрива как Еврогрейд събира, съхранява, обработва, защитава, използва и разпространява лични и други данни, събирани за Вас писмено, устно, електронно или докато използвате уебсайтовете http://www.arapya-resort.com/ и http://eghotels.bg/ и https://eurogradebg.com/ (заедно с всеки друг и с всеки бъдещ уебсайт, управляван от или от името на Еврогрейд, наричани за краткост „Уебсайта“). Нашите практики за защита на личните данни са в съответствие със действащото българско законодателство за защита на данните и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 1. Основни дефиниции

За нуждите на тази Политика за поверителност са използвани следните термини:

Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, включително, но не се ограничава до: (a) име или инициал и фамилия; (б) единен граждански номер; (в) постоянен или настоящ адрес; (г) телефонен номер; (д) електронен адрес или онлайн идентификатор, асоцииращ се с лицето; (е) данни относно финансовото, здравословното състояние или данни относно професионалния опит; (ж) поведенчески или демографски признаци, когато са свързани с лични идентификатори; (з) гласови данни и видео образ или (и) всяка друга информация отнасяща се до лице, която е комбинирана с някоя от гореизброените.

Други данни, както е определено от приложимото право, които могат да бъдат анонимизирани и/или обобщена информация, както и всяка друга информация, която не разкрива идентичността на лицето или не се свързва директно с него. Други данни могат да бъдат, но не се ограничават до: бисквитки, IP адрес и информация, получена от IP адрес, информация, съдържаща се в HTTP заглавия. Други данни, съхранявани в интернет протоколи, браузъри или различни устройства, операционни системи и информация използвана от „АPPS“ приложения на вашето мобилно устройство, резолюция на екрана, поведенчески данни за Вашето използване на сайтовете и предпочитани езици.

Обработване на лични и други данни, означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични или други данни, чрез автоматични или други средства, като например събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване или разпространение и изтриване или унищожаване.

Чувствителни лични данни са вид лични данни, които може да съдържат, но не са ограничени до - данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Доставчици на стоки и услуги, трети лица, които ние използваме по договорни отношения, за изпълнение на законовите ни задължения и осъществяване на търговската ни дейност и за да Ви осигурим много от нашите услуги, функции и аспекти на Уебсайта.

 

 1. Какви лични и други данни събираме

Нашите политики за поверителност зависят от вида на взаимоотношенията, които имате с Еврогрейд и от правните изисквания. Ние се стремим да събираме личните и други данни само до степен, която е необходима, за да Ви предоставим продукти, услуги или информация, които сте поискали или набирането на необходимия персонал за нормалното функциониране на Дружеството. Може да използваме информацията, за да подобрим функционалността при използването на Уебсайта ни, в съответствие с настоящата Политиката за поверителност. По-долу са основанията и някои от начините, по които събираме информацията и я използваме.

Ваше лични данни могат да бъдат събирани и във връзка с Клиентски програми и игри, които Еврогрейд организира. Всяка Клиентска програма и Игра има индивидуални условия към нея, с подробно описание на правилата за участие, наградните фондове, необходимите лични данни, които ще бъдат събирани, начините на събиране, срокове за съхранение и цели на обработка.

При организиране на подобни Клиентски програми и игри Еврогрейд спазва и общите правила за защита на лични данни, определени от конкретната социална платформа, в която се разпространява Играта. Обикновено, но не единствено – Facebook, Twitter, Instagram.

 

3.1. Потребители

Еврогрейд събира данни на потребители по различни начини. Във всички случаи, ние събираме само личните данни, които Вие доброволно сте ни предоставили и не събираме никакви други данни, които не са ни предоставени без ваше доброволно съгласие.

3.1.1. Лични данни, които сте предоставили доброволно

Вие може да изберете да комуникирате с нас и да предоставите лични данни, като Вашите:

 • имена, пощенски и имейл адрес, телефонен и/или мобилен номер, град, пощенски код, възраст, банкова сметка и друга информация.

 

3.1.2. За каква цел използваме Вашите лични данни

Еврогрейд използва гореописаните данни, когато са предоставени от Потребителите, в случаите на:

 1. изпълнение на договор, сключен с клиент, в това число доставка на стоки и услуги;
 2. подаване от клиентите на мнения, оплаквания, предложения, възражения и др.;
 3. проучване за клиентска удовлетвореност;
 4. предоставяне на отговор;
 5. свързване в Wi-fi мрежата, предоставена от ресторантите и местата за настаняване на Еврогрейд ;
 6. свързване с нас по телефон, имейл или по пощата с въпрос, препоръка или оплакване.
 7. за отговаряне на ваши запитвания и оплаквания, свързани с качеството на предлаганите стоки;
 8. във връзка с Клиентски програми и в случай, че сте печеливш участник във организираните от Еврогрейд Игри.

Еврогрейд не събира лични данни от своите клиенти, освен ако не се свържат директно с нас. За да можем адекватно да отговорим на запитването на клиентите, е възможно личните данни да бъдат споделени с трети лица.

3.1.3. Други данни, събирани автоматично

Ние събираме данни автоматично през Уебсайта. Въпреки това, ако комбинираме Вашите лични данни с тези, които събираме автоматично (напр. географска локация от Вашия IP адрес и комбинираме, с поведенческата информация за Вашето използваме на Уебсайта, с Вашето име) ние третираме информацията като лична.

Еврогрейд и неговите онлайн рекламни и маркетингови партньори може да използват различни технологии, за да събират информация, включително:

3.1.4. Бисквитки

Като много други уебсайтове и ние използваме устройства, които събират данни, като например „бисквитки“. Ние събираме тези данни, с цел анализ на посещаемостта на страницата ни и за да измерим ефективността на промоциите, които предлагаме. Бисквитката е текстова нишка от информация, която Уебсайта изпраща на файла на бисквитката от браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, за да може Уебсайта да ви запомни.

Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който бисквитката е дошла, „жизнения цикъл“ на бисквитката и стойност, която обикновено представлява случайно генериран уникален код.

Това ни помага да Ви осигурим по-добро използване на Уебсайта ни и също така ни позволява да подобрим, предлаганите от нас услуги.

Няколко важни неща, които трябва да знаете за бисквитките:

Еврогрейд предлага определени - функции, които са достъпни само чрез използване на бисквитките.

 • използват се, за да се подобри използването на Уебсайта.
 • повечето бисквитки са „сесийни бисквитки“, което означава, че те се изтриват автоматично от хард диска Ви, в края на сесията.

Имате възможността да приемете или да откажете бисквитките, като промените настройките на Вашия браузър. Ако откажете бисквитките, това може да попречи да използвате всички интерактивни характеристики на Уебсайта.

3.1.4. Internet Protocol (“IP”) Addresses

IP адресът се асоциира с Вашия компютър или с Вашето мобилно устройство. Еврогрейд може да използва Вашия IP адрес, за да помогне да диагностицира проблеми със сървъра на Еврогрейд, да администрира Уебсайта и да запази контакт с Вас, докато използвате Уебсайта.

3.2. Потенциални служители

При желание от Ваша страна да бъдете част от екипа на Еврогрейд и подаване на заявление за кандидатстване или прилагане на Вашата автобиография, обработваме и съхраняваме, вписаните лични данни в посочените документи за срок, не по дълъг от 6 месеца след приключване на подбора. Събраните лични данни могат да съдържат, но се ограничават до:

 • Идентификация: имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, гражданство, банкова сметка;
 • Образование и професионална квалификация: данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения, когато е необходимо и се изисква за заеманата позиция.

Тези лични данни се съхраняват съгласно правилата за поверителност на личните данни, предоставяни при кандидатстване за работа на Еврогрейд.

 

3.3. Служители

Относно своите служители Еврогрейд обработва следните лични данни:

 • Идентификация: три имена, ЕГН, дата на раждане, постоянен адрес, образование и професионална квалификация; професионален опит, номер на банкова сметка;
 • Данни относно здравословното състояние, в това число медицинско свидетелство по отношение на всички служители и данни от личните здравни книжки на служителите, работещи пряко с храна;
 • Данни касаещи съдебното минало- свидетелство за съдимост.

Тези лични данни се съхраняват съгласно вътрешните правила за защита на лични данни на Еврогрейд и Уведомлението за поверителност на личните данни на служителите.

 

3.4. Контрагенти и доставчици

Относно нашите доставчици на стоки и услуги, които са физически лица/като лица на свободна практика/ и представителите или лица за контакт на нашите доставчици на стоки и услуги, които са юридически лица Еврогрейд обработва следните лични данни:

 • Идентификация: имена, ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане;
 • Професионална дейност: длъжност, служебно положение;

Тези лични данни се съхраняват съгласно вътрешните правила за защита на лични данни на Еврогрейд и Уведомлението за поверителност доставчици и партньори.

 

3.5. Посетители на помещения

Относно лицата, които посещават помещения на Еврогрейд, в които се извършва видеонаблюдение Еврогрейд обработва следните лични данни:

 • Идентификация: гласови данни и видео образ;

Тези лични данни се съхраняват съгласно правилата за защита на личните данни при видеонаблюдение и мониторинг на Еврогрейд.

 

 1. Как събираме данните

Клиенти

Дружеството обикновено събира и обработва личните данни на клиентите при подготовката, изготвяне и предоставяне на резервация и настаняване в обектите на Еврогрейд.

Дружеството обикновено не обработва личните данни на клиентите при подготовката и продажбата на напитки и храни в заведенията си.

Лични данни на клиентите се обработват, когато клиентът реши да участва някоя от програмите или игрите, организирани от Дружеството. В такъв случай, личните данни на клиентите (обработените лични данни може да включват, в зависимост от конкретния случай, собственото и фамилното име на клиента, настоящ адрес, имейл адрес, дата на раждане, телефонен номер, данни за плащане и, където е приложимо, информация за поръчката и местата на покупките) се обработват единствено със съгласие на клиента, предоставено доброволно в съответствие с правилата на съответната програма и игра.

Личните данни на клиентите се обработват в рамките на клиентски програми за целите на улесняване изпълняването на поръчките на съответния клиент, за маркетинг (например като част от маркетингови кампании на дружеството, за предоставяне на информация за нови продукти, за доставяне на търговски съобщения на Дружеството или за известяване за спечелени награди или други печалби на клиента) и за целите на проследяване удовлетворението на клиента.

Лични данни на клиентите (обработените лични данни може да включват, в зависимост от конкретния случай, собственото и фамилното име на клиента, настоящ адрес, имейл адрес, дата на раждане, телефонен номер, данни за плащане и, където е приложимо, информация за поръчката и местата на покупките) се обработват и в случаите на осъществен контакт от страна на клиент с дружеството във връзка с изразяване на мнения, оплаквания, предложения, възражения и др.

 

Потребители на Уебсайта

Дружеството използва бисквитки на Уебсайта си. Бисквитките осигуряват по-бързо и по-ефикасно преглеждане на Уебсайта и приспособяват изобразяването на продукти и друго съдържание спрямо личните интереси и конкретните нужди на Потребителя. Бисквитките се използват за събиране на натрупани анонимни статистически данни, позволяващи разбиране на начина на ползване на Уебсайта и позволявайки оптимизиране на структурата и съдържанието му, както и за осигуряване на определени функции на Уебсайта и персонализиране на рекламите.

Дружеството използва два вида бисквитки – временни (сесийни) и постоянни бисквитки. Сесийните бисквитки се използват временно и се съхраняват на устройството на Потребителя до момента, в който той/тя излезе от Уебсайта или затвори приложението (уеб браузъра). За разлика от тях, постоянните бисквитки остават на устройството на Потребителя за времето, определено в параметрите на съответната бисквитка или докато Потребителят не ги изтрие.

Информацията, получена чрез употребата на бисквитки, може да бъде събирана само за целите на посредничество и изпълняване на определени потребителски функции. Тези данни са криптирани по начин, който възпрепятства достъпа на неоторизирани лица до тях.

Обикновено приложението, използвано за разглеждане на Уебсайта, позволява съхраняването на файловете на бисквитките на устройството на Потребителя по първоначално зададените настройки. Този режим може да бъде променен или чрез пълно блокиране на бисквитките в настройките на уеб браузъра, или чрез частичното им блокиране – в този случай Потребителят е известяван всеки път, когато устройството съхранява бисквитки. По-подробна информация относно възможностите и начините за управляване на бисквитки е достъпна в настройките на приложението (уеб браузъра).

Уебсайта събира информация за IP адреса на Потребителя (т.е. номера, който недвусмислено идентифицира мрежовия интерфейс на компютърната мрежа на Потребителя), името на домейна, както и вида на уеб браузъра и операционната система. Целите на обработване на тези данни са подобни на тези на бисквитките, което означава, че тези данни се използват от Дружеството за събиране на статистически данни за анализиране на ползването на Уебсайта и за персонализиране на рекламите.

Личните данни на Потребителите се обработват при наличие на съгласие, предоставено доброволно от Потребителя чрез зареждането на Уебсайта или по подразбиране се очаква във връзка с използването на Уебсайта.

Личните данни на Потребителите, които се регистрират или изпращат запитване на уебсайта се обработват при наличие на съгласие, предоставено доброволно от Потребителя при извършване на регистрацията или запитването.

 

Служители и Потенциални служители

Дружеството обработва личните данни на служителите и на потенциални служители в рамките, необходими за подбор и назначаване на персонал и изпълняването на законовите задължения (например задължението за удържане на или облагане с данъци, за съхраняване на досиета за целите на здравно и социално осигуряване и др.). Служителят се задължава да предостави на Дружеството тези данни. Невъзможност за предоставяне на тези данни следва да се счита за нарушаване на законови предписания от страна на служителя и/или Дружеството и могат да доведат до налагане на санкции от компетентните държавни органи.

Дружеството обработва личните данни на служителите отделно от законовите изисквания единствено с тяхно съгласие и като част от удостоверяването на законните интереси на Дружеството или изпълняването на договора, сключен от и между Дружеството и служителя, по-конкретно за целите на обработване на лични данни в CV-тата на кандидати за работа в Дружеството, подготвяне на рекламни материали, управляване на профили на Дружеството в социалните мрежи, съхраняване на записи за ползването на служебни коли на Дружеството, предоставяне на информация за събития на Дружеството, защита на собствеността на Дружеството (предимно употребата на системи за видеонаблюдение) или при осигуряване достъп на оторизирани лица до помещения на Дружеството. 

 

 1. Какво правим с личните и други данни, които събираме

На първо място, ние използваме данните, които ни предоставяте или които събираме, за да Ви осигурим продуктите, услугите или информацията, които сте поискали. Използваме данните и за да подобрим функционалността при използването на Уебсайта ни.

Възможно е да използваме данните Ви, за да Ви предоставим информация, касаеща продуктите или услугите на Еврогрейд, които могат да представляват интерес за Вас. За да можем автоматично да адресираме запитванията на клиенти и за да осигурим услугите, предлагани през нашия Уебсайт, е възможно да споделяме информация с нашите доставчици на услуги.

Възможно е да предоставим ваши данни на обработващи лични данни счетоводни компании, с цел изпълнение на законовите задължения на Еврогрейд във връзка с трудовото, осигурителното, данъчното и административното законодателство. Предоставянето на лични данни от Еврогрейд към обработващи лични данни се извършва на основание и във връзка със сключени писмени договори, по силата на които обработващите лични данни имат изрично определени задължения за конфиденциалност и за предприемане на мерки за защита на личните данни, които обработват от наше име. Обработващите лични данни лица от името на Еврогрейд гарантират, че не използват предоставената информация за цели, различни от договорните и осигурят защита на данните, в съответствие с приложимите изисквания за поверителност и с общите принципи на неприкосновеността, описани в Политика за поверителност и определени с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и ЗЗЛД.

 

 1. Избор

Имате правото да се откажете от определено използване и оповестяване на Вашите лични данни, както е посочено в тази Политика. Преди да разкрие чувствителни данни на трета страна или да обработи чувствителни данни за цел, различна от първоначалната или за целта, разрешена впоследствие от Вас, Еврогрейд ще направи необходимото усилие да получи Вашето изрично съгласие. Когато съгласието за обработване на данните се изисква от закон или договор.

Ако участвате в каквато и да е промоция, личните данни, които предоставяте, ще се обработват в съответствие с правилата за поверителност, приложими за тази промоция, доколкото те се различават от настоящата Политика.

 1. Къде съхраняваме личните Ви данни

Всички лични данни, изпратени и събрани чрез уебсайтовете, се съхраняват на нашите сървъри, на общи сървъри, на сървърите на други администратори или обработващи лични данни, с който Еврогрейд има договори за подбор на персонал, или на сървърите на нашите доставчици на стоки и услуги. Използвайки уебсайтовете ни, Вие се съгласявате да съхраняваме Вашите данни на посочените локации.

7.1. Предоставяне на данни на трети страни

Дружеството предоставя вече обработени лични данни единствено на партньори с установени технически и организационни мерки за защита на данни и изпълняване на други задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и ЗЗЛД относно защитата на данните. Партньорите на Дружеството имат достъп до лични данни единствено в рамките на необходимото за изпълняване на техните задължения. Следователно Дружеството, в определени случаи, предоставя лични данни на други дружества и трети лица, които предоставят услуги на Дружеството, свързани с поместването на лични данни на общи сървъри, управлението на приложенията за програми за лоялност, осигуряването на плащанията на покупки от Дружеството и анализиране на маркетинг проучвания. Личните данни на служителите на Дружеството се предоставят на външното счетоводно дружество, което събира счетоводни и данъчни архиви и ведомости на Дружеството и, в някои случаи, на дружества, предоставящи на Дружеството услуги, които позволяват на служителите на Дружеството да докладват за случаи на нарушаване на законовите разпоредби или в случаи, когато Дружеството, партньорите или служителите му действа/т неетично.

При никакви обстоятелства Дружеството не предоставя лични данни на трети страни срещу заплащане.

7.2. Предаване на лични данни в трети държави

Дружеството може да предава лични данни на страни извън Европейския съюз и в дадени случаи на трети държави (САЩ), независимо дали има решение на Европейската комисия за нивото на защита на лични данни в тези трети държави, равняващо се на съществуващото в Европейския съюз.

Личните данни, предавани на други дружества и трети лица се извършва, ако е необходимо, въз основа на договор, според който получателя на лични данни се задължава да поддържа високи стандарти за защита на лични данни (предаването на лични данни се основава на „стандартните клаузи“ за защита на лични данни, съгласно член 46, ал. 2, т. в от Общия регламент относно защитата на данните) и/или обект на съгласие на лицето, чиито лични данни се предават.

Срок за съхранение. Предоставените от Вас лични данни ще се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват.

 1. Как защитаваме данните Ви

Еврогрейд прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- Еврогрейд е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на Еврогрейд до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Еврогрейд е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- Еврогрейд е установило задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на Еврогрейд и компютрите на всеки служител е ограничено.

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

 1. Достъп

Когато законът го позволява, Вие може да използвате всеки от методите в Секция 13 от настоящата Политика, за да получите потвърждение, че Еврогрейд обработва лични данни за Вас и да изисквате достъп, коригиране или заличаване на лични данни, обработвани от нас, включително и когато данните са обработвани в нарушение на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и ЗЗЛД. Подобни искания ще се обработват в съответствие с вътрешните правила на Еврогрейд, съобразени с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и ЗЗЛД.

Еврогрейд зачита и полага необходимата грижа за спазване на правата на правните субекти, но може да има случаи, в които е невъзможно да бъде осигурена исканата информация, например, но не само:

 1. когато законът има преимущество пред правата на субектите на информацията;
 2. когато представлявала риск за сигурността на правните субекти;
 3. когато би попречила на неприкосновеността на личния живот на други лица или когато е търговска собственост.

Ако Администраторът определи, че достъпът трябва да бъде ограничен, във всеки конкретен случай, Еврогрейд ще положи необходимите усилия да Ви уведомим за причините, довели до ограничаване на достъпа до исканата от Вас информация, както и ще Ви предоставим контакти за по-нататъшни запитвания.

Ако е необходимо, Длъжностно лице по защита на личните данни на Еврогрейд ще се свърже с друго лице, което да сътрудничи и да завърши процеса по предоставяне на исканите от Вас данни. За да защитим Вашите данни Администраторът ще вземе необходимите стъпки за да потвърди Вашата самоличност преди да осигури достъп до или преди да направи каквито и да е промени свързани с данните Ви.

 

 1. Цялостност на данните – ограничение на целите

Еврогрейд обработва личните данни, които получава, докато използвате сайтовете или докато е необходимо за завършване на целта/целите, за които са събрани, например, но не само: до завършване на предоставените услугите, за разрешаване на спорове, за правна защита, при извършване на одити, при наличие на легитимни бизнес интереси, за изпълнение на споразуменията и за спазване на приложими закони. Вашето съгласие за тези цели не е необходимо.

 

 1. Нататъшно споделяне

Еврогрейд не предоставя лични данни на трети страни, освен ако клиент или потенциален служител не поиска или не са дали съгласие за такова разкриване, или разкриването не се изисква от закон. Администраторът може да споделя лични данни с неговите доставчици на услуги, консултанти и филиали за вътрешни, за бизнес цели или за да Ви снабди с продукт или услуга, които сте заявили.

Информация за плащания, ще се обработва само, за да се изпълни поръчката, възможно е да се съхранява от нашия доставчик на услуги, за целите на бъдещи поръчки или за нуждите на счетоводно отчитане.

Администраторът изисква от доставчици си или други обработващи лични данни лица, писмено съгласие за конфиденциалност и за осигуряване на защита на личните данни, които поддържат от името на Администратора, включително осигуряване на поне минималното ниво на защита, което се изисква от принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г., данните да не се използват за никакви други цели, освен за целите, определени от Администратора. Доставчиците трябва да уведомят Администраторът, ако са установили, че вече не могат да изпълняват задълженията си. По отношение на по-нататъшни трансфери на данни, предоставени на трети страни, Администраторът следи за начина на обработване на личните данни, като се иска гаранция от обработващата страна, че спазва принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

Вашите лични данни се разглеждат като актив на компанията и може да бъдат разкрити или трансферирани на трета страна, в случай на промяна на правно организационната структура на Еврогрейд, например при всяка реорганизация, продажба, сливане, разделяне, съвместно предприятие, прехвърляне, обединяване или друг вид придобиване, разпореждане, или финансиране на цялата или на част от нашата дейност, или на някои от търговските активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или подобно производство). В тези случаи, Вашите данни се предават на трета страна, за да имате възможност да продължите да получавате същите продукти и услуги или за да поддържате същите отношения с третата страна.

Въпреки че полагаме всички необходими усилия, за да съхраним поверителността на събраните от нас лични данни, Еврогрейд запазва правото си да разкрива лични данни на трети страни при определени ограничени обстоятелства, които включват: (а) спазване на закон, заповед за обиск, призовка, съдебно производство, съдебно или административно разпореждане; (б) отговор на законово изискване от публични власти, включително за изпълнение на изискванията за национална сигурност или в изпълнение на изискванията за правоприлагане; (в) изпълнение на политиките или договорите на Администратора; (г) събиране на дължими суми; (д) защитаване на потребители на сайтовете от измама или злоупотреба; (е) по време на спешни случаи, когато безопасността е в риск, както е определено от Администратора; (ж) когато е необходимо за установяване, упражняване или защита на законови претенции.

По решение на Администратора, сървърните дневници могат да бъдат преглеждани за целите на сигурността, например – за да се засече неоторизирана дейност на сайтовете. В тези случаи сървърните данни, съдържащи IP адреси, ще бъдат споделяни с правоприлагащи органи, за да могат да идентифицират потребители, във връзка с тяхното разследване на неоторизираните дейности.

 

 1. Сигурност

Въпреки че не съществува „гарантирана сигурност“, ние и нашите партньори използваме търговски приемливи мерки (включително всички стъпки, които се изискват от приложимото право), които са проектирани да пазят Вашата лична информация от загуба, неоторизиран достъп, употреба, изменение, разкриване или други злоупотреби.

 

 1. Права на субектите на данни

Можете да подадете оплакване и към Вашия Надзорен орган, за България това е Комисия по защита на лични данни, на адресите посочени в тази Политика. Еврогрейд ще се съобрази напълно с препоръките дадени от Надзорните органи, и ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на всяко несъответствие с нормативните принципи.

Комисия за защита на лични данни,

адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ;

интернет страница: www.cpdp.bg.

При съмнение за нарушаване на законовите изисквания имате право да подадете жалба до наблюдаващия орган по защита на лични данни:

Вашите законови права са:

 • Да поискате информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви са те и с каква цел се обработват.
 • Да поискате достъп до Вашите лични данни ("Заявление за достъп до данни"). Позволява Ви да получите копие от притежаваните от нас лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения законов ред.
 • Да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Имате възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Да поискате изтриване на лични Ви данни. Позволява Ви да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- субектът на данните възразява срещу обработването, включително профилирането, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или българското законодателство;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Да възразите срещу обработването срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за Администратора.
 • Да възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:

- оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери коректността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но субекта на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

- Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субекта на данните изисква същите да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на негови правни претенции;

- е възразил срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Администратора, докато трае проверката дали правните интереси на дружеството имат преимущество пред тези на субекта на данни.

 • Да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да получите данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги предадете на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Да оттеглите съгласието си. В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на лични данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ще престанем да обработваме Вашата информация за целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

Искането може да бъде направено, като попълните Заявление за искане, и го изпратите на е-мейл адреса на Длъжностно лице по защита на личните данни или на адреса на Еврогрейд.

За да сме сигурни, че сме идентифицирали точното лице е възможно да се свържем с Вас, за да потвърдите искането си.

Еврогрейд се задължава да разгледа Вашето искане без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 30 дни от получаване на искането. В случаи, представляващи правна и фактическа сложност, този срок, може да бъде удължен с още 30 дни. Не е нужно да заплащате такса за упражняване на гореизброените права. При повторно искане на същото основани, при очевидно необосновано или при прекомерност на искането е възможно да бъде начислена такса.

С цел да се предостави пълна, точна и ясна информация в Искането е възможно да поискаме от Вас конкретни, идентифициращи данни, които да ни помогнат да потвърдим самоличността Ви. Това е допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

  

 1. Информация, засягаща децата

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Ако Вие сте родител или законен представител на дете, което мислите, че ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нашия отговорник по защита на данните и той ще предприеме незабавни действия по изтриване на информацията, в съответствие с приложимото право.

 

 1. Линкове към сайтове на трети страни

Моля имайте предвид, че Уебсайтът може да съдържат линкове към други уебсайтове за Ваше удобство и информация. Администраторът не контролира външните за компанията сайтове, както и техните практики за поверителност. Моля, имайте предвид, че те може да се различават от тези, изложени в настоящата Политика. Еврогрейд не одобрява и не прави никакви изявления относно уебсайтовете на трети страни. Личните данни, които избирате да предоставите на несвързани с нас уебсайтове, не се обхващат от настоящата Политика. Ние Ви насърчаваме да прегледате политиките за поверителност на други уебсайтове, преди да предоставите личните си данни. Някои трети страни може да изберат да споделят личната информация на своите потребители с нас. Това споделяне е уредено с политиката на поверителност на компанията, а не с настоящата Политика.

 

 1. Промени в Политиката за поверителност

Администраторът може да обновява настоящата Политика за поверителност. При промяна в Политиката, ние ще актуализираме датата на „последна ревизия“, намираща се най-отгоре на Политиката.

Ако има каквито и да е промени по настоящата Политика, ние ще Ви уведомим за това. Насърчаваме Ви да прочетете нашата Политика за поверителност, за да сте информирани как защитаваме информацията, предоставена от вас.

Ако Вие продължавате да използвате Уебсайта, след публикуването или изменението на Политиката, това ще се приема като съгласие от Ваша страна, да бъдете обвързан от същата и всички подобни промени в нея.

Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност влиза в сила незабавно след публикуването й.

 

 1. Други съотносими политики

Тази Политика може да бъде допълнена с една или повече специални политики или уведомления за поверителност. В случай на конфликт между тази Политика и всяка специална политика, приложимата специална политика е с предимство.

 

Как да се свържете с нас

Ако желаете да упражнявате правата си или имате други въпроси относно тази политика, може да се свържете с нас на тел: +359 886 050 318 и имейл: office@eurogradebg.com, адрес: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет. 3,

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Георги Данчев, тел: +359 898 621 679, имейл: georgidanchev@gmail.com.

 

В допълнение, имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 или в електронна форма на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

 

 

Тази политика е одобрена и влиза в сила считано от м. Септември 2019г.

Сайтът използват бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Научи повече.
Здравейте, морски приятели на х-л Арапя Ризорт! 🌊 Нашият сайт се гордее със сладки бисквитки (cookies), които ще ви помогнат да навигирате по морските тайни на този онлайн рай. 🐚 Ако сте готови да се впуснете в приключение с тези мили помощници, продължете да изследвате сайта ни. Но ако бихте искали да определите границите на своето плаване, прегледайте нашата Политика за бисквитки. Приятно прекарване в х-л Арапя Ризорт! 🏖️

Политика за бисквитките

Тази политика се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от Еврогрейд БГ EООД. Тя допълва Политиката за поверителност и Условията на използване и има за цел да Ви информира защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

 

 1. Субект на данни:

Регистрирани потребители.

Нерегистрирани потребители - посетители на уебсайтовете и приложенията.

Собственици/ползватели на устройство, различни от потребителите (данни на такива лица се обработват в контекста на получаване на информация за крайното устройство чрез бисквитки - напр. идентификатор на крайното устройство).

 

 1. Цели на обработването:

Предоставяне на услугите, достъпни чрез сайтовете и приложенията;

Обезпечаването на сигурното и нормално функциониране на сайтовете и приложенията, предотвратяване на злонамерени действия;

Подобряване на онлайн преживяването (user experience), включително за персонализирани реклами на продукти на Еврогрейд БГ EООД и на негови партньори;

Измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на услугите на Дружеството и на интереса към тях;

Оптимизиране на рекламата в сайтовете;

Бизнес планиране;

 

 1. Правно основание на обработването:

Изпълнението на договор със субекта на данните или предприемане на стъпки по сключване на договор по искане на субекта на данните - предоставяне на услугите чрез сайтовете;

Легитимен интерес на Еврогрейд БГ EООД - функциониране и предоставяне на услугите;

Съгласие - в отделни случаи, като се визуализира системно съобщение, изискващо даването на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

 

 1. Срокове за съхранение на данните:

Ние не използваме собствени бисквитки, но използваме такива на трети страни. Ето защо сроковете за съхранение на данните съвпадат със сроковете, уредени в съответните политики за бисквитките на тези трети страни.

 

 1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето крайно устройство (като компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. Също така, бисквитките правят работата Ви с уеб сайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят и изпращат информация за Вашите предпочитания -например данните Ви за регистрация и език.

Има два вида бисквитки - постоянни и временни (сесийни). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в крайното Ви устройство, когато посещавате нашите сайтове, и се изтриват в момента, в който затворите страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на устройството Ви за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на сайтовете ни, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. При определени случаи искаме Вашето съгласие сайтът да използва бисквитки, като се визуализира специално съобщение.

Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра, който използвате. Повече информация как може да направите това се съдържа по-нататък в тази Политика.

Използваме и уеб указатели (web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

 

 1. Видове бисквитки:

Задължителни (есенциални) бисквитки:

Необходими са за нормалното предоставяне на услугите ни. Чрез тях се извършва идентификацията Ви като потребител на услугите ни, служат за запазване на част от кода на посетения сайт и други подобни цели.

Без тях сайтовете ни не могат да Ви разпознаят, съответно - Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на услугите си.

Използват се, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайтовете ни, без да е нужно отново да въвеждате информация, както и да преминавате от един към друг сайт от групата на АмРест. Затова често задължителните бисквитки са постоянни.

За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Обработването на лични данни чрез такъв вид бисквитки е свързано с изпълнение на договорите с потребителя за предоставяне на услугите в сайтовете на Еврогрейд БГ EООД.

 

Бисквитки за ефективност и функционалност:

Те са задължителни за получаването на достъп и използване на уеб сайтовете ни.

Позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите интернет страници.

Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

С тях събираме и информация за начина, по който потребителите използват услугите ни, така че да можем да подобрим сайтове и услугите си и да извършваме пазарни проучвания.

Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

 

Рекламни бисквитки:

Те обработват информация за начина, по който използвате нашите сайтове - страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания - както на нашия сайт, така и извън него.

Чрез тях се реализира и "рекламирането, базирано на интересите". При него се анализира не само поведението на нашите сайтове и приложения, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.

Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни - наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижте повече информация по-долу.

 

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и предлагаме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки. Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме неперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:

 • За да определим кои са най-популярните части на нашите сайтове.
 • За да наблюдаваме употребата на нашите услуги и сайтове (честота и време).
 • За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща реклама.
 • За да следим успеха на дадени продукти.
 • За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашите сайтове и закупувате продукти.
 • За да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашите сайтове и с Еврогрейд БГ EООДкато цяло.

Ако не сте влезли в регистрирания си профили, има голяма вероятност тези бисквитки да не могат да идентифицират субект на данни - физическо лице. Тогава ние ги използваме само за измерване на посещенията, например - колко пъти сте посетили дадена страница. Ако сте влезли в регистрирания си профил, можем да комбинираме данните от профила ви с тези бисквитки и да Ви идентифицираме.

 

 1. Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Можем да използваме и някои упълномощени трети страни, които да поставят бисквитки по време на посещенията Ви на нашите сайтове, за целите на услуги, които те осигуряват за нас.

По-долу са изброени услугите на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате предоставените инструкции. Всички те използват различни бисквитки.

 

Google Analytics

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашите уеб сайтове. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу случаи. За потребители, които не са дали съгласието си за обработка на личните им данни, деактивираме функционалностите за рекламиране, включително Рекламиране въз основа на интереси и анонимизираме частично IP адреса им, съгласно предоставените от доставчика на услугата технически спецификации.

Детайлна техническа информация може да намерите тук:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент, предоставен от доставчика:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Tag Manager

Това е услуга на Google, която ни позволява да управляваме по лесен начин сервираните скриптове на нашите сайтове. Доставчикът на услугата декларира, че въпреки използването на бисквитки, тя не събира Вашите лични данни;

Smart Ad Server

Тъй като повечето ни услуги са безплатни, ние сервираме реклами за да можем да издържаме дейността си .

Това е услуга, която използваме за сервиране на реклами по нашите сайтове.

Политиката за поверителност на доставчика може да намерите тук:

https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/

Може да се отпишете от използването на бисквитки на този адрес:

https://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

DoubleClick for Publisher Small Business

Тъй като повечето ни услуги са безплатни, ние сервираме реклами за да можем да издържаме дейността си.

Това е услуга, която използваме за сервиране на реклами по нашите сайтове.

Повече информация за използваните от доставчика бисквитки и използваните от него домейни за записване на бисквитките може да намерите на адрес:

https://policies.google.com/technologies/types

Google Adsense и Google Ad Mob

Това са продукт на Google, който осигурява излъчване на реклами на страниците ни.

Използват същите бисквитки, които са описани горе и споделят същите линкове към Политиките за поверителност.

Facebook

Социалната мрежа представя редица допълнителни услуги, свързани със следните цели:

Измерване на действията на посетителите на сайтовете ни;

Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата;

Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата;

Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели.

Използвани бисквитки:

Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.

Повече информация може да намерите тук:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на Facebook:

https://www.facebook.com/about/basics

OneSignal

Това е услуга за управление изпращането на т.нар. Push нотификации в браузъра на посетителите. Ако те активират услугата, ще получават нотификации за интересни новини.

Доставчикът събра анонимни лични данни, включително за персонализирането Ви. В предоставената от доставчика Политика за поверителност липсват детайли за използваните бисквитки и други технически средства за записване на личните данни.

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на OneSignal:

https://onesignal.com/privacy_policy

Gemius

Gemius е универсално използван от големите български издатели инструмент за измерване на уеб сайтовете. Събираните от него данни се използват от всички големи български рекламодатели, за планиране на рекламните им активности.

На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на Гемиус:

https://www.gemius.com/privacy-policy.html

На следния адрес може да намерите Политиката за бисквитките на Гемиус:

https://www.gemius.com/cookie-policy.html

onthe.io

Инструментът се използва за целите на избор, доставка и измерване на съдържанието, с цел неговото оптимизиране за Вашето по-добро преживяване на сайтовете.

Използват се и бисквитки за събиране на следната информация за посетителите - Имена, електронна поща, мобилен номер, локация, IP адрес

На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на onthe.io:

https://iotechnologies.com/pp

 

Рекламодатели - трети страни

Възможно е да използваме кодовете, предоставени от рекламодатели и/или рекламни мрежи на трети страни и други рекламни компании, за да оптимизираме или измерваме показването на реклами на нашите сайтове.

Чрез кодовете, партньорите ни могат да събират информация за Вашето посещение и поведение на наши сайтове, да го комбинират с данните от поведението Ви на други сайтове, за да рекламират пред Вас продукти или услуги, да следят кои реклами са Ви показани през Вашия браузър и кои интернет страници сте разглеждали, докато са Ви предоставяни тези реклами.

Ако бихте искали да получите повече информация за рекламодателите - трети страни, моля, кликнете тук http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

 

 1. Програмирана реклама

Еврогрейд БГ ООД има добавени кодове, даващи възможност на достъп на платформи на трети страни до сайтовете и сервиране на реклама. При това, тези трети страни събират лични данни на посетителите за целите на Избор, сервиране и измерване на рекламата, Персонализиране на посетителите и Измерване.

Данните, които събират тези партньори са анонимни.

Не можем да посочим списък с бисквитки, тъй като броят на участниците в тази мрежа е значителен.

Пълен списък с доверените партньори и доставчици на услуги на Еврогрейд БГ ООД, свързани с Програмирана реклама, може да бъде открит в прозореца за събиране на съгласие (CMP), инсталиран на страниците на Еврогрейд БГ ООД. Съгласието се дава посредством форма тип pop-up, като то се записва на всеки отделен браузър индивидуално.

 

 1. Как се изтриват бисквитки?

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка.

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/ или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Настройки за бисквитки на Safari web https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

 1. Промени в политиката за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.

 

ЗА КОНТАКТ

Информация за Администратор на лични данни

Еврогрейд БГ EООД (наричано по-горе Администратор, Еврогрейд, Ние, Нас, Дружеството) е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131220682, със седалище и адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет. 3, телефон за контакти: +359 886 050 318 и имейл: office@eurogradebg.com

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Име: Георги Данчев

Контакти:

Адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Лозенец, ул. Момин кладенец № 1, ет.3

Телефон: +359 898 621 679;

имейл: georgidanchev@gmail.com

 

За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме лични данни, посетете нашата Политика за поверителност.

 

Тази политика е одобрена и влиза в сила считано от м. Септември 2019г.